A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

 

A częstochowai Fekete Madonna

Montreál, szeptember 7.

A MVSZ Sajtószolgálat

Kárpát-medencei zarándok-körútra érkezik a magzati élet védelmében a częstochowai Fekete Madonna kegyképe.

A testvéri Lengyelország talán legfontosabb nemzeti jelképe a częstochowai Fekete Madonna. A kegyképről készült másolattal számos életvédő szervezet egy "Tengertől-tengerig" tartó zarándok-körutat szervez. A távoli Vlagyivosztokból hónapokkal ezelőtt indult zarándoklat a Baltikum és Lengyelország érintésével érkezik a Kárpát-medencébe. A magyar életvédők Kassa közelében, szeptember 8-án veszik át az utánfutón vontatott kegyképet, és azzal - Magyarország, Kárpátalja, Erdély számos helyszínének érintésével - egyhetes körútra indulnak.

Dr. Téglásy Imre, az Alfa Szövetség elnöke a Magyarok Világszövetsége támogatását kérte a körút megszervezéséhez. A kegykép Kárpát-medencei útvonalának fő helyszínei: Kassa, Olaszliszka, Debrecen, Beregszász, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Lövéte, Csíksomlyó, Nagyvárad, Szeged, Kaposvár, Budapest. Szatmárnémetiben Schönberger Jenő püspök, Nagyváradon Böcskei László püspök fogadja a Fekete Madonnát.

A częstochowai pálos kolostort, ahova minden évben sokmillió lengyel és magyarok tízezrei zarándokolnak el, 1382-ben Nagy Lajos királysága idején 16, Magyarországról, Márianosztráról odatelepített pálos szerzetes alapította. A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend.

Alább közzétesszük a częstochowai Fekete Madonna életvédő körútjának imáját:


            Oly korban élünk, mikor a halál civilizációjának világméretű támadása ártatlan emberek tömegeit pusztítja el. A magzati életkorú gyermekek, idősek és betegek köréből szedett áldozatok száma már túllépte a kétmilliárdot. Naponta ötvenezer gyermek hal meg az anyaméhben. Sokan egyáltalán nem akarnak gyermeket. Mindenfelé bevetik a termékenység és az élet elpusztítására alkalmas fegyvereket. Egyre több a meddő házaspár is. A gyermeket a modern technológia termékévé vagy sejtek és szövetek szervraktárrá teszik. A babákat előre meghatározott tulajdonságok szerint gyártják, válogatják. Folyékony nitrogénben - az élet és halál senki földjén - magzati életkorú gyermekek ("embriók") százezreit raktározzák.
            Az ember által alkotott nemzetközi jog megtagadja a jogvédelmet a magzati életkorú gyermektől. Napról napra újabb országok teszik törvényessé az eutanáziának nevezett kényszerhalált. Szaporodnak a házasság és a család elleni támadások.
            Ó, Szent Szűzanya, fogadalmat teszünk, hogy minden erőnkkel védjük a kezdődő és védtelen emberi életet.  
            Te előtted állva, Megváltónk Édesanyja, tudjuk, hogy önmagunkban nem győzhetünk e világméretű küzdelemben. Állj tehát az életvédő mozgalom élére, és vezérelj minket! Oltalmazd az életet, mentsd meg a családot, erősíts minket, és a te szent Fiad által vidd győzelemre az élet és szeretet kultúráját!

A częstochowai Fekete Madonna kegykép közelgő Kárpát-medencei zarándokútja kapcsán felmerült Lengyelország első számú nemzeti ereklyéje eredetének kérdése. A częstochowai Fekete Madonna kegyképe másolatának mostani Kárpát-medencei körútját sokan hazatérésnek tekintik.

Sokan úgy tartják, hogy miután a częstochowai kolostort Nagy Lajos király rendelkezése nyomán magyar pálos szerzetesek alapították 1382-ben, és miután a kegyképet Opelni László, Nagy Lajos király unokaöccse, Lengyelország kormányzója adományozta a kolostornak, a kegykép is Magyarországról származik.

 Ezt a feltételezést erősítette az a tény is, hogy a Fekete Madonna öltözetét Anjou-liliom díszíti, miként az is, hogy a Pálos Rend magyar alapítású szerzetesrend, mely nevét az egykor Egyiptomban, Thébában  élt Remete Szent Pálról nyerte, és amely rendről köztudomású volt, hogy élete szorosan összefonódva azzal, mintegy mindenkori tükörképe volt a magyar nemzet életének.

Az eredeti częstochowai Fekete Madonna-kegykép

A częstochowai Fekete Madonna-kegykép másolata

Mindazonáltal, a częstochowai kegykép eredetének kérdése fölöttébb vitatott, és bizonyossággal állítani, hogy Magyarországról származna, nem lehet. Tény, hogy a török hódoltság megszűnte után, amikor a márianostrai pálos kolostor és templom újjáépítése megtörtént, a częstochowai kegykép egy másolatát Márianostrára hozták, és a templom oltárképévé tették.

A częstochowai Fekete Madonna-kegykép másolatának mostani Kárpát-medencei körútját sokan hazatérésnek tekintik. "Mindenesetre szinte minden legendában, ami a Fekete Madonnával kapcsolatos, a magyarság, a magyar nemzet megjelenik, Vele jelentőséggel bír és tőle elválaszthatatlan" - írja a Magyarságtudományi Füzetek 8. számában megjelent tanulmányában Gönczi Tamás, akinek néhány további gondolatát alább idézzük.

"A Fekete Madonna története közös lengyel-magyar történelmi kapcsolatból születik meg. A történet 1382-ben veszi kezdetét. A Jasna Góra-i kolostort ugyanis ekkor alapították Márianosztráról kiindulva magyar pálos szerzetesek. Míg a magyar pálos rend az évszázadok alatt kétszer is megsemmisült (török pusztítás, majd később II. József intézkedései miatt), addig a czestochowai kolostor lassan európai hírű lett, és a pálosok központjává vált.

Magyarország nádora, Nagy Lajos király rokona, bizonyos Opulai László (aki később Lengyelország helytartója lesz) ajándékozza a Fekete Madonnát ábrázoló ikont a czestochowaiaknak. A kép hátterében kibontakozó Anjou-liliomok királyi eredetre utalnak. Lengyelország nyugodtnak éppen nem mondható történelme során a Fekete Madonna ikonja kegyképpé magasztosul, a Lengyelország Királynője (Regina Poloniae) nevet kapja, s ezen a néven válik ismertté és tiszteltté."

"A hermetikus szimbolikában a Fekete Madonna a Megművelésre váró földet jelképezi, nagyoltabb megközelítésben a megművelésre váró otthont. Amit, ha jól belegondolunk, értelmezhetünk úgy is, hogy annak a Földnek a spirituális egészét kell megművelnie, amelynek része az a föld, amit otthonnak, hazának neveznek. Az Égi Édesanya tehát otthon van az Égben, mint spirituális hazában, és otthon van a Földön, mint annak anyagiasult tükörképében."

 "A márianosztrai pálos Fekete Madonna legújabb megkoronázása 1983. október 2-án volt. Ezen a napon Lékai László esztergomi érsek a magyar Szent Koronával ékesítette fel a márianosztrai pálos kegyképet. Ennek a ténynek a világi magyar történelmet érintő hatása csak jóval később, de annál hatásosabban jelentkezett, bizonyítva ezzel a pálos rend, a magyar Szent Korona és Magyarország közötti mély összetartozást."

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.