A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 

 

 

A Magyar Kormány és a Diaszpóra


Montreál,december 3.
Androvich Tamás
Plébános


2011. november 17-én történelmi pillanatokat élhettünk át, és óriási megtiszteltetésben részesülhettünk. Ezen a napon a szórványságban élő magyarokat képviselő 51 szervezet közreműködésével megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács. Hatalmas lépés ez, hiszen soha nem volt még egy olyan kormány, amely elismerte volna a szétszórtságban élő magyarok munkáját és létezését. Történelmi pillanat volt ez, hiszen a diaszpórában élő magyarok az összmagyarság vérkeringésébe kerültek. A legerősebb szál, amely az óhazához köt a magyar állampolgárság igénylése, amely ma már egyszerűsített és gyorsított eljárással igényelhető. Nyitóelőadásában, Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy az új alkotmány szerint, a magyar állam nem csupán felelősséget érez minden magyar iránt, hanem a szent korona eszménye szerint felelősséget is visel. Az állampolgárság és a szavazati jog biztosítja azt, hogy minden magyar egyenrangú polgár legyen; nincs első és másodrangú polgár.

A Tanács létrejöttével a magyar kormány minden magyart meg akar szólítani, politikai vagy vallási hovatartozásától függetlenül, hiszen egy nemzethez tartozunk, ahogyan azt Szent István királyunk megálmodta és felépítette. Fontos feladat tehát, hogy a nemzet eszméje megmaradjon világszerte, még akkor is, ha az illető személy már nyelvünket nem műveli, de szívében magyarnak érzi magát. Meg kell értenünk azt, hogy emberi mivoltunkhoz, magyarságunk nem csupán egy járulék, hanem esszencia. Így tud a magyar kormány hatékonyan az összmagyarságot érintő kérdésekben fellépni, ha van egy komoly külföldi háttér, amely egységesen képviseli a magyar ügyeket. A Tanács tehát kommunikációs csatornákat is létesít és nyit a diaszpóra magyarok és Magyarország között. Rendkívül fontos fórumot biztosít arra, hogy mi magyarok ismerjük meg egymást. Kulturális, tudományos, vallási és egyéb cserékre sor kerülhet, hogy a magyarság a nagyvilágban gyarapodjék. Ennek segítésére jött létre a Nemzeti Regiszter (www.nemzetiregiszter.hu) is, ahol minden magyar a magyar nemzet közösségéhez csatlakozhat.

Szükséges mindez, hiszen a magyar nemzet világnemzet – mondta beszédében Orbán Viktor miniszterelnök. Az évtizedek és évszázadok viharjai a magyar nemzetet szétszakították, de a magyar szellemet nem, amely tovább él, még külföldön is. Szükségszerű, hogy erőnket egybeforrjuk, és a posztkommunista korszakot – amelyet a korrupció és a kartellélet jellemzi – lezárjuk. Nehéz feladat, hiszen még az előző kormány is gátat szabott ennek azáltal, hogy a MÁÉRT (Magyar Állandó Értekezlet) gyűléseit megszűntette. Most viszont, ebben a globalizált világban, a magyar magára lett utalva, hogy saját maga építse újjá hazáját és gazdaságát. A magyaroknak világszerte össze kell fogniuk, és segíteni abban, hogy – erkölcsileg és nemzetileg – újjászülessenek, és ismét sikeresek legyenek. A Tanács Széchenyi szavait veszi alapul: „egynek minden nehéz; sokaknak semmi sem lehetetlen”.

Az Egyházak külön szerepet és helyet kaptak a Tanácson belül, hiszen a meghívottak között jelen volt Cserháti Ferenc, a külföldön élő római katolikus magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök is. A Magyar Diaszpóra Tanács külön hangsúlyt fektetett az Egyházak szerepére a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésében. Külön köszönetet és elismerést fogalmaztak meg és helyeztek el a Tanács alapító nyilatkozatában: „Egyetértenek abban, hogy az egyházak meghatározó szerepet töltenek be a hit, a nyelv és a közösség megőrzésében. A magyar nemzet szemszögéből az egyházak a nemzeti megmaradás kiemelt jelentőségű intézményei. Hangsúlyozzák, hogy a diaszpóra egyes közösségeiben az egyházi intézmények a magyarként való megmaradás utolsó bástyai.” A Tanács ezzel azt is elismeri, hogy a hitet és a magyarságot kettéválasztani szinte lehetetlen, ahogyan azt az első alkotmányunk, a szent korona foglalja össze és sugallja!

Most pedig rajtunk, a diaszpórában élő magyarokon a sor. Éljünk ezzel a rendelkezésünkre álló nagy lehetőséggel, hogy hitünknek, identitásunknak és hovatartozásunknak adjunk hangot, és építsük fel a magyar nemzetet.

Igényeljük a magyar állampolgárságot(www.allampolgarsag.gov.hu), jelentkezzünk a Nemzeti Regiszteren (www.nemzetiregiszter.hu), és csatlakozzunkhelyi szervezeteinkhez, hogy igazi világnemzetté váljunk!

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.