A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Emlékünnepély 1848Magyar Krónika, március 21.
Kiss Ida
Montreál


A montreali Magyar Iskola, a Cserkészcsapatok, a Gyöngyös Bokréta Népitánccsoport és az iskola tanárai együttes műsorral köszöntötték a magyar Nemzeti Ünnepet, 1848 március 15 emlékét.

A műsor jól megszervezett, a diákok részéről alapos felkészültséget mutató előadás, a közönség elismerését kiérdemelte. A hosszúra nyúlt műsor ellenére, mindenki a helyén maradt és végéig élvezte a remek előadásokat, ünnepi beszédet, és a kiváló zenei bemutatót.
Az ünnepi hangulatba beillő események bejelentésének is tanúi lehettünk.Új református lelkész, Nt. György Attila, nemrég érkezett Magyarországról. Ez alkalommal mutatkozott be először a montreali magyar közönségnek.

Örömmel köszöntöttük és kívánunk sok erőt, egészséget neki és családjának a nagyon fontos és felemelő munkájához itt Montrealban.
A Magyar Iskola már 18 éve működik Ciamarra Júlia vezetése alatt. Szomorúan hallottuk, hogy személyes okok miatt sajnos vissza kell lépnie az eddig olyan aktív közösségi munkájától. Biztosak lehetünk abban, hogy Júlia amint lehetősége nyílik ott lesz továbbra is, ahol segítségre szükség van. Kívánjuk, hogy körülményei mihamarabb jól alakuljanak és megadják a lehetőséget további aktív munkásságra.

Utódjául az iskola igazgatójának Gabriel Ritát, az iskola tanárát jelölte. A kulturális programok szervezőjeként Simon Rita lesz utódja.
Mindkettőjüket szeretettel köszöntjük, és kívánunk munkájukhoz sok sikert.
Ciamarra Júlia 18 évi önzetlen munkáját a magyar kulturális szervek elismerő oklevéllel fejezték ki, amit Pap László főkonzul javaslatára küldtek Júliának. Ünnepélyes átadásra a közeljövőben kerül majd sor a főkonzulátuson.

Az ünnepi beszédet Dr. Nikolényi Csaba professzor mondta. A fiatal professzor a Concordia Egyetemen tanít. Egyetemi tanulmányit a British Columbiai egyetemen fejezte be és feleségével nemrégiben érkezett Montrealba.
Beszéde nagy elismerést váltott ki a magyar közösségben határozott, erőteljes, tiszta hangjával és értékes mondanivalójával.

Pár gondolatot itt idézünk:
…...Mint tudjuk, a szabadságharc elbukott. Bár a hősiesen küzdő magyar honvédek győzelmek sorozatát mérte a túlerőben lévő osztrák csapatokra, az orosz cár által biztosított túlerő már túl soknak bizonyult. A nagyhatalmak közül senki sem sietett a maroknyi magyarság szabadságának megsegítésére. 1849. augusztus 13-án Görgey Artur vezérőrnagy feltétel nélkül letette a fegyvert Rüdiger orosz lovassági tábornok előtt Világos mezején.

A szabadságharc bukása azonban nem jelentette a forradalom vívmányainak teljes kudarcát. Bár Bécs páratlan megtorlással lépett fel Magyarországgal szemben, a józan magyar politika Deák Ferencnek, “a haza bölcse”-nék vezetése alatt végül is sok mindent visszanyert a 48-as vívmányokból. Az ország függetlenséget elnyerni még nem tudta, az 1867-es kiegyezés széleskörű önállóságot biztosított.

A forradalom és a szabadságharc sok fontos üzenetet és tanulságot tartogat ma is számunkra. Ezek közül hármat szeretnék megemlíteni. Először; a márciusi forradalom világosan megmutatta, hogy az ország részese volt az Európa nyugati felén átsöprő haladó mozgalmaknak. Különösen fontos erre ma emlékezni, hisz sok évtized után ismét lehetőség nyílik arra, hogy Magyarország politikailag Európa részévé váljék. Mikor Magyarország tagja lesz az Európai Uniónak, ne felejtsük, hisz nem szabad felejtenünk, hogy a magyarság Európa részese immár több mint ezer esztendeje. Ennek az európai kötődésnek mutatták felemelő példáját a márciusi ifjak, s mindazok akik hasonlóan gondolkodó európai kortársaikkal egyetemben készek voltak életüket adni a szabadság eszméjéért. Mikor Magyarország belép az Unióba, a 48-as forradalmárok egyik fontos törekvése valósul majd meg: a magyarság európai el- és felismerése.

Másodszor; szót kell ejteni a 48-as forradalom alapvetően békés jellegéről, hisz ez sokat elárul a magyar politikai kultúra alapvető jellegéről. Petőfi és ifjú társai nem erőszakokra buzdították a pesti polgárokat, nem is csoda, hogy a krónikák vértelen jelzővel illetik a márciusi megmozdulást. Hasonlóan, még a Pozsonyban ülésező képviselők Kossuth vezette radikális csoportja is törvényes úton próbálta megoldani Magyarország helyzetének reformálását a birodalommal szemben. Tehát mind a magyar politikai vezetés, mind a magyar tömeg békés szándékától vezetve vette fel a küzdelmet a konzervatív osztrák uralommal szemben. Fegyverhez a magyarok csak akkor nyúltak, mikor a császári önkény törvénytelen, alkotmánysértő módon kezdte a haza szabadságát veszélyeztetni.

A 48-as forradalmi eszméhez híven, békés szándék vezette a magyar forradalmárokat 1956-ban is, s ugyancsak az erőszakot elítélő józan gondolkodásra építő magyar politikai kultúra tette lehetővé, hogy a polgári demokrácia 1990-ben vérontás nélkül jöjjön létre Magyarországon. Ugyanez nem mondható el a hazát körbevevő posztkommunista államok mindegyikére.

Harmadszor; nagyon fontos megemlékezni a szabadságharc bukásának külpolitikai tényezojéről. A szabadságharc elbukott, mert Kossuth és társai mögött nem állt nagyhatalmi támogatás, míg az osztrák érdekek kedvező megítélésben részesültek a jelentősebb európai udvarokban. A történelem többször megmutatta azóta, hogy a magyarságnak okos külpolitikára van szüksége, hogy önmagát fenn tudja tartani s önmaga érdekeit meg tudja valósítani. Ezzel nagyon szorosan összefügg az is, hogy a magyarság boldogulása nemzeti összetartás nélkül nem lehetséges. A nemzetközi politika gyakran ellenséges viharait csak egyetértéssel, nemzeti összefogással tudja a magyarság átvészelni.

A 12 pontból legtöbb mára megvalósult, a polgári demokrácia lehetővé teszi a 48-ban követelt alapvető polgári jogok tiszteletben tartását és garantálását. S az a tény, hogy az utókor 155 év távlatából sem felejt adózni a forradalmárok és szabadságharcosok emlékének, Petőfi jövendölésének beteljesülését igazolja:

“Hol sírjaink domborulnak
Unokáink leborulnak
S áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.”

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt