A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Hõsök Napjára

Magyar Krónika, június 15.
Dr. de Roth László
Montreál

 

A hõsök sírja elõtt a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség kertjében gyûlt össze a montreali magyarok képviselõinek csoportja, hogy mély tisztelettel emlékezzenek a magyar hõsökre.
Az ünnepi beszédet Dr.de Roth László mondta.

“Mert csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek!”

Az 1924. évi XIV. törvény május utolsó vasárnapját a hõsök nemzeti ünnepévé avatta.
Ebben mondták ki elõször, hogy nemzetünk hõsi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelõ módon kifejezésre kell juttatni.

A magyar történelem sok hõsrõl tesz tanúvallomást.

Kit is nevezünk hõsnek?
Az értelmezõ szótár szerint a hõs:
1- Halálra is elszánt vitéz katona.
2- Csodálatos tetteket véghezvivõ személy.
3- Bátorságával, vagy helytállásával példamutató ember.

A honalapító Szent István, hõs volt; mind a három meghatározás szerint. Az évszáza-
dok amelyek a Honalapítást követték a csaták sorozatának történelme voltak.
Magyarország, a népek országútján, hõsi harcokat vívott, hogy megõrizze határait, megõrizze függetlenségét. Hány és hány hivatásos, önkéntes és “szükség-kéntes” katona áldozta életét a hazáért. A haza, fogalom. Egy ember számára a haza jelenthetett egy városrészt, egy kisvárost, falut, vagy tanyát ahonnan származott.

Hõseink személyes története egybefonva, a Haza története.

Hõsiesség kellett, a betörõ kunok ellen megvédeni az országot.
Hõsiesség kellett a török veszedelem ellen megvédeni a hazát és a török hódoltság idején átmenteni az országot.

Hunyadi János így írt a lengyel királyhoz:
“Megyek elõre rettenthetetlenül, mert ügyem igaz;
mert hitért, békéért, hazáért, özvegyekért és árvákért harcolok.”

II. Rákóczi Ferenc zászlaján: Cum Deo pro patria et libertate. – volt a felirat. Istennel, a hazáért és a szabadságért.

Az 1848as szabadságharc nagy magyar költõje, Petõfi Sándor, ezekkel a verssorokkal fejezte ki a hõsiesség szellemét,

„S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivívott diadalra,
S ott hagyjanak engem összetiporva. –”

Forradalmak, szabadságharcok, háborúk, világháború világháborút követve, hõsiességet várt és kapott a magyar nemzet fiaitól. Nincs olyan magyar család, amely ne vesztett volna el valakit, vagy amelynek ne lenne egy hõsi halottja, harcosa, katonája, aki a hazáért és a szabadságért áldozta fel életét.

Viszont hõs az is aki : bátorságával, vagy helytállásával példamutató ember.
Hány és hány asszony volt tele szívfájdalommal, mert fiát vagy unokáját, vagy testvérét, felismerhetetlenül, közös sírba temették.
Hány és hány édesanya maradt özvegyen, gyerekekkel, egyedül, átküszködve a háborúk utáni nehéz éveket.
Hõsök voltak õk is, mert helytálltak!

Hány és hány embert hurcoltak meg, vagy vittek el messze földre, ahol elvérzésig a kényszermunka, az éhség, a szenvedés, vagy megfagyás áldozatai lettek.
Itt vagyunk, és minderre emlékezünk.

“Mert csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek!”

Majd jött az 1956-os forradalom és így a forradalom hõsei.
A forradalmat ugyan leverték, de a szabadságharc gyõzött, mert 45 évre rá, szabad lett Magyarország és a hõsi szólamok, melyeket annakidején a forradalom egyetemi fiataljai plakátokon hirdettek, ma valóra válhattak.

Évtizedeken át tilos volt a forradalom hõseit elsiratni. Apák és anyák, testvérek, feleségek, gyerekek csak otthon emlékezhettek rájuk. Legtöbben csak azt tudták, meghalt, eltûnt, de hogy hol, melyik falu vagy város adott számukra örök nyugodalmat életük öldöklõ végnapjai után – azt nem mindig tudták.

Amikor nemrégen a budapesti Ludovika épülete elõtt felavatták a Hõsök Emlékmûvét, dr. Szántó Mihály ny. ezredes, egyetemi tanár, megemlékezésében ezeket mondta,

"- ...az a nép, amely megtagadja múltját, elveszti létjogosultságát a jövõ nemzetei sorában, - aki pedig õseit tagadja meg, az elkótyavetyéli utódai tiszteletét. (…) - A hõsöknek szóló tisztelgésben üzenjük az emberiségnek, - hogy legyen béke a sírok felett, - legyen vége az öldöklésnek- a katonasírok legyenek a béke prédikátorai!"

Itt ennél a Hõsök Emlékmûvénél, a montreali Magyarok Nagyasszonya templom árnyékában mély tisztelettel hajtunk fejet elõttetek Magyarország hõsei.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2004 Magyar Krónika Rt