A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

A lelepleződések ideje

 

Magyar Krónika, június 15.
Dr. Pungur József
        

Január utolsóelőtti hetét méltán nevezhetnénk a nagy politikai lelepleződések hetének. Ez január 18.-án az strasbourgi EurópaParlametben  és  21.-én a budapesti Békemenet Magyarországért tüntetésen  történt meg. Vegyük sorra ezeket.

Köztudott, hogy az 2010-es választásokon csúfos vereséget szenvedett balliberális pártkoalició nem tudott belenyugodni 8-éves uralkodása drámai elvesztésébe amely után egy csődszélén tántorgó és nyakig eladósodott országot hagyott hátra. Mindez nem zavar-ta abban, hogy rögtön éles hadjáratot kezdeményezzen a 2/3-os győzelmet elért Fidesz-KDNP koalíciós nemzeti kormány ellen. Ez a harc nemcsak az orságon belűl folyt és folyik, hanem a vesztesek nyugati kapcsolatai, elvbarátai és szövetségesei révén is, akik médiájuk segítségével minden megtesznek, hogy a kormányt és az országot antide-mokratikusnak, diktatórikusnak, nacionalistának, antiszemitának és fasisztánakállitsák be a világ népei és kormányai előtt.  Sőt elérték azt, hogy az EU parlamentje ko-rábban már kifogásolta az új médiatörvényt. Most meg az új Alaptörvény életbelépé-sével kapcsolatban foglalkozott az EU Parlament a Magyar Nemzeti Bank függetlensé-gével, a bírák korai nyugdijazásával és az adatvédelmi biztos ügyével állitólagos kötelezettségszegés vádja miatt, s ezen törvények megváltoztatását követelik. Ellenkező esetben az Európa Bizottság jogsértési eljárást folytatását helyezik kilátásba  országunk ellen, sőt egyesek már szankciókat követelnek. A jelen levő kormányfőnk  vállalta az ideg-tépő barbár, bárdolatlan és beteges támadások özönét, bátran védte az ország újjászüle-tésének tervét, kijelentvén, hogy a problémákra kész megoldást keresni.

Az első lelepleződéssel maga az EU parlament szolgált. Méltán várhatnánk, hogy eb-ben az összeurópai parlamentben a tagországokból megválasztott képvislők kellő tárgyi-lagossággal, intelligenciával, felelőséggel és felkészültséggel vesznek részt a munkában. Azonban amit a baloldali többségű szociáldemokrata, liberális és zöld képviselők nyujtottak az nemcsak megdöbbentően ideges, olykor dühödt orditozás volt, hanem alaptalan gyanusítás, csúsztatás és hamis vádaskodás s amelyen alapos felké-szülés helyett érezni lehetett pesti elvbarátaik befolyását. Mindez a külvárosi csehók hor-dószónokainak hangulatát idézte fel. Ilyenek kezében van az EU jövője? A rohamot most is Cohn-Bendit vezette a megszokott dramatikus orditozások és gesztikulálások kö-zött. Néhány képviselő hölgy felszólalást olvasott, láthatóan kényesen ügyelve a leírt szö-veg pontos követésére, abból fel sem pillantva, nehogy elárulja hogy halvány segédfogal-ma sincs erről az egész ügyről. A magyar baloldali képviselők bár lesütött szemmel, de mindenért a saját kormányukat okolták, öntudatlanul is leleplezvén azt, hogy milyen politi-kai klíma uralkodhat hazánkban! Néhány néppárti képviselő is felszólaltak a magyar kor-mány mellett bár ezt elég halványan tették - mintha félnének valamitől!

Azonban minden műkifogás, ködösítés, és rágalmazás között csak kibújt a szög a zsákból. Lelepleződött, hogy az EU baloldalánk igazából az új Alaptörvény szellemisége nem tetszik, azaz, hogy az szerintük politikailag nem korrekt! Hiszen benne van Isten ne-ve, a hagyomány, a féri és nő közötti házassság, a család védelme, a munkaalapu társa-dalom és a magyarságot szétszabdaló határok feletti egyesítése. Sok más minden is, pld. a bankok és a multinacionális cégek  részvételtetése a közös terhek hordozásában.

Lelepleződött az is, hogy még mi áll az ellenünk indított fergeteges támadások mögött: félelem attól, hogy a magyar példa ragadós lesz és mások nemzetek is követni fogják. Ez pedig az európai baloldal Európa ideáljánk a végét jelentené, nevezetesen az Európai Egyesült Államokét, azaz az európai népek feletti diktatórikus uralom végét, mely nem is-mer sem Istent, sem nemzetet, sem családot, sem vallást és erkölcsöt. Ez a kommuniz-mussal egy tőből fakadó kozmopolista ideológia lassan vesztésre áll azzal az Egyesült Eu-rópa gondolatával szemben amely Szuverén Nemzeti Államok Szövetségéből állna, s áll a Kereszténység hitén, erkölcsi alapzatán és értékrendszerén mint amin Európa az elmúlt 2000 évben állt és fennmaradt. Az EU parlament baloldali blokkjának képiselői frusztráltan érzik ennek a változásnak szelét, s ezért egyre agresszívabban támadják e változást szorgalmazókat.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a ballib oldal vezette EU-nak jövője a nemzetek önfeladása, módszere a kamatrabszolgaság. Európa ébredezik, és újra fog születni - de másképpen!
Mindehez járult a január 21-i négyszázezernél is jóval nagyobbcivil Békemenet Magyar-országért Budapesten. Ez is leleplezett néhány fontos dolgot.

Mindenekelőtt leleplezte a hatalmát vesztett balliberális oldalnak azt a világban szerte-szórt hazugságát, hogy a nemzeti kormány mellett csupán egy elolvadó s mára szinte je-lentéktelenné vált támogatás áll csupán. A  január 2-i baloldali tízezres tüntetést a budapeti Operaháznál úgy tüntetik fel mint ami mutatja a magához tért baloldal erős támo-gatását. Ezt hiszik és terjesztik nyugaton.  Brilliánsan leplezte le ezt a csalást a budapesti békement, mely ország-világ előtt eklatánsan, példásan és békésen bizonyította be, hogy a nemzeti kormánynak hatalmas, erős és elszánt támogatottsága van - és nemcsak az or-szágban, hanem az elszakított magyar közösségek körében és nyugaton is! Ezt a hőzőngő nyugati balliberális oldalnak  előbb-utóbb tekintetbe kell vennie.

A békemenet továbbá leleplezte nyugati cimboráik előtt a hazai balliberáis oldalnak a most is és ebben is a "trükök százait"a lkalmazó csalássorozatát, amellyel saját akolbelieit akarta átverni. Csúfosan levizsgáztak saját szövetségeseik szemében! Ezután talán kétszer is meggon-dolják nyugaton, hogy elhihetik-e amit ezek mint hiteles hírt adagolnak be nekik. A magyar ballib oldal saját igazi énjét leplezte le elvtársai előtt, s ezzel eljátszotta maradék becsületék. Mindez felér egy erkölcski harakirivel.

Mindezeken túl a békemenet nyilvánvalóvá tette a magyar nép nagy többségének eled-dig rejtett állásponját, véleményét, értékelését a nemzeti kormány cselekedeteinek másfél évéről. A többség véleménye az, egyetért a nemzeti kormány sokszáz törvénye többségé-vel; a nemzet érdekében tett erőfeszítéseivel; az ország szekerének a szakadékból való kiemlésével; a magyarok mélyszegénységben tengődő millióinak felemelését célzó terveivel; az elmaterializólódot tömegeknek a keresztényi hit és erkölcs szilárd talajára való visszasegítésével, és a hétfelé szakított nemzet máig vérző sebeinek gyógyításával.

Végül a hatalmas, soha nem látott méretű békemenet nyilvánvalóvá tette azt, hogy el-kezdődött, növekedőben  és erősödőben van a magyarság tudatából már-már sikeresen  kiírtottnak hitt magyar öntudat visszatérése! A kommunimus majd' 50 éve alatt mindent megtett a magyar öntudat kiírtására masszív agymosással s annak internacionalizmussal való pótlására. Az elmúlt húsz évben a magyar öntudat visszatérése helyett a kozmopo-lista filozófiát ajánlották, azaz felejtsd el, hogy magyar vagy - légy gyökértelen világpolgár, aki nem hisz semmiben, nincsenek magasabb  értékei, csupán egy fogyasztó, maga körül forgó, önző, útját tévesztett, megfélemlíthető és írányítható  egyed!

Imádkozunk és dolgoznunk kell azért, hogy a magyar öntudatukban való megújulás mellé jöjjön el a magyarság lélekben való megújulás is: nagy, erős hit Istenben a Teremtő-ben, Gondviselőben és Megváltóban. Mert újabb próbák jönnek - s erre lélekben is fel ell készülni!  A világ hatalmasságai újra és újra megkísérlik rabságban tartásunkat, betörésünket és leigázásunkat. Embert, erőt és hitet próbáló idők jönnek, melyben, mint oly sokszor a multban, megújult erős hit nélkül sem mint egyén, sem mint nemzet meg nem állhatunk!

Edmonton, Kanada, 2012 január vége

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt