A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

Horthy Miklós: A monarchia embere, az admirális kormányzó

Magyar Krónika, május 6.
Ádám Christopher
Montreál

A rendszerváltás óta nagyszámban jelent meg a magyar könyvesboltok polcán tanulmány Horthy Miklósról és a két háború közötti Magyarországról. A kilencvenes évek egyik legjelentosebb és legmérsékeltebb akadémiai jellegű kötete a tengerész kormányzóról Thomas Sakmyster terjedelmes könyve Admirális fehér lovon (Hungary's Admiral on Horseback) amely 1994-ben New Yorkban került kiadásra és magyarra is lefordították. 1990 után jelentős mértékben nőtt az érdeklődés a majdnem huszonötéves Horthy korszak iránt.

Az egyik legújabb életrajzot Horthyról és korszakáról Bencsik Gábor írta. Horthy Miklós, a kormányzó és kora című kötete 2001-ben jelent meg. Célkituzése a "rokonszenv és ellenszenv eloítéletes sablonjai" törlése a Horthy korszak vonatkozású történelemírás oldalairól. Nem könnyű feladatot tűz ki maga elé Bencsik Gábor. A Horthy korszak históriográfiáját sokat homályositotta a negyven éves kommunista rendszer sokszor gyorsítéletet gyártó történetíró üzeme. Manapság pedig már nem is a régi elavult szocialista korszakból fennmaradt könyvek okoznak problémákat, hanem inkább a felbukkanó revizionista, szélsőséges politikával átitatott történetírás amely szintén nem tekinthető megbízható feldolgozásnak.

Bencsik életrajza Horthy 1920. március 1 kormányzói eskületételével kezdődik és innen visszatekint Horthy családjára, illetve gyermekkorára és az I. Világ háborúban vállalt szerepére. A biográfia nagy része az 1919-1944-es korszakot tanulmányozza, azonban a szerző belemerül a megelőző időkbe is. Horthy Miklós kormányzósága előtti élete kevésbé tanulmányozott mint a két világháború közötti és II. Világháború alatt vállalt szerepe. Ilyen szempontból informálisnak minősül a forrásanyagnak tekinthető Horthy emlékiratai is amelyek 1957-ben New Yorkban kerültek publikálásra.

Az I. Világháború a nyugati világrend és az európai élet összeomlását szülte. Magyarország és egész közép-kelet Európa sorsa teljes mértékben megváltozott a négyéves vérontásnak köszönhetően. Ezért lehetetlen a húszas, harmincas évek, és a II. Világháborúról beszélni az előző háború ismerete nélkül. Egyes történészek úgy vélik, hogy a II. Világháború csupán az elsőnek volt egy újabb „meccse”. De a kérdés továbbra fennáll: ki is felelős az 1914-es háború kitöréséért? Bencsik szerint a döntés, hogy a monarchia megtámadja Szerbiát Bécsben született, de a budapesti kormány (Tisza István miniszterelnök kivételével aki már korábban is figyelmeztette Ferenc Józsefet) érdemben nem is ellenkezett és elfogadta a bécsi döntést. Bencsik Horthy emlékiratai nyomán arra a következtetésre jut, hogy a leendő kormányzó már a legelején meg volt győződve arról, hogy a konfliktus világszerte kiterjed. Egyetértett a döntéssel mivel ő úgy vélte, hogy az oroszok provokálták az Osztrák-Magyar monarchiát ezért ilyen magatartást "úriember nem hagyat megtorlatlanul."

Horthy politikai tevékenysége egy régi becsület és erkölcsi kódexen alapult. Az admirális nem volt képes a XX. században élni ezért a totális háború rettentő vérontását mellőzni kívánta amikor kapitányként szerepelt a monarchiai flotta Novara fedélzetén. Bencsik úgy véli, hogy a morális gondolkodás irányította Horthyt. Ez később már nem volt megfelelő taktika Hitlerrel és Németországgal szemben. "Magyarország hátrányára vált, hogy Horthy azt hitte, ismeri a modern háborút, pedig nem ismerte. Németország irányában is erkölcsi alapon politizált, amikor feladata annak becsapása, orránál fogva vezetése lett volna." Más európai vezetőktől eltérően Horthy nem kívánt új világrendet teremteni hanem sokkal inkább azt várta, hogy a hamvakból feltámad a régi világ. Thomas Sakmyster úgy véli, hogy Horthy külföldi kortársai előtt is nyilvánvaló volt, hogy a kormányzó "nem volt képes alkalmazkodni a huszadik század realitásaihoz." Ilyen szempontból Horthy Miklós a történelem egyik tragikus alakja aki konokul ragaszkodott ahhoz amit örökre elsodort a háború.

A történészek egy véleményen vannak arról, hogy Horthy valóban anachonisztikus vezető volt-e. De a konszenzus itt véget is ér. Bencsik úgy véli, hogy tényleg ellentmondásos módon és sok féle képen mutatták be Magyarország kormányzóját nem csak a történészek, hanem kortársai is. "Ismerjük őt, mint udvarképes gentlemant, aki disztingváltan társalog a főhercegekkel. De ismerjük őt kemény katonatisztként is, aki nem habozik halálos ítéletet hozni, ha úgy tartja szükségesnek. Ismerjük őt a polgári szalonok embereként, aki zongora kísérettel érzelmes dalokat énekel, vendégeit megható és humoros anekdotákkal szórakoztatja órákon át. Egyes memoárok lapjain naiv és romantikus politikai tervek lelkes kovácsolója jelenik meg, másokon viszont a realitásokkal mindig számító stratéga. Melyik hát az igazi Horthy Miklós?" Bencsik Gábor arra a következtetésre jut, hogy mindegyik elemzés tartalmaz igazságot, de a szerző csatlakozik a nagyjából elfogadott történelmi elemzéshez: Horthy "kissé maradi világképű, de céltudatos, önmagával békében elő ember..."

Az 1920-as és 30-as Magyarország története a jobboldali pártok értekezéséről szól. Valóban, a jobboldal volt az egyedüli meghatározó erő Magyarországon. Az 1922-ben Bethlen István miniszterelnök által megkötött egyezményen keresztül újra legálisan muködő szociáldemokraták nem rendelkeztek valódi politikai befolyással és így később a szélsőjobboldal adoptált egy-két hagyományosan baloldali értéket az arisztokrácia ellen A jobboldal Magyarországon sokszínű volt és több alkalommal ellentétes jövőképeket javasoltak. Az 1920-as években, a keresztény pártokon belül ellentét volt a monarchisták, vagyis a 'kárlisták,' és azok ellen akik nem találták megfelelőnek a Habsburgok visszatérését. A legnagyobb ellentét és várható összeütközés azonban a konzervatívok és a fasiszta, illetve később a nemzeti szocialista jobb között alakult ki. A konzervatív tábor legismertebb személyei Bethlen István, Teleki Pál és később Kállai Miklós. Különösen Bethlen aki pragmatikus politikus volt ( és Bencsik szerint egyfajta liberális-konzervativizmus híve) reálpolitikát gyakorolt. Bethlen kiállt a Horthy-rendszer mellett az ideológiák előtt a stabilitás megteremtése volt a legfontosabb feladat. Így Bethlen szerint maradnia kell a kormányzónak, a parlamentarizmusnak, a trianoni békeszerződés aláírása után a revizió híve maradt és fontos volt számára a nyugati kapcsolatok ápolása, különösen a gazdasági tekintetben.

A jobboldali politikai színkép másik oldalán voltak a radikális tömörülések. A legtekintélyesebb vezetők Gömbös Gyula, Imrédy Béla és Szálasi Ferenc voltak. A konzervatív oldallal ellenkezően, a radikálisok nem tartották fontosnak a parlamentáris rendszert, Magyarország felemelkedését lehetségesnek találták a nyugat segítsége nélkül és nem voltak hajlandóak egyezményeket kötni és a magyar politikai életben eltűrni sem a szociáldemokratákat sem a zsidókat. Hol helyezkedett el Horthy ezen a spektrumon? A mai történetírók leginkább úgy látják, hogy valahol a középen, a konzervatívok és a radikálisok között. Sakmyster értelmezése szerint, Horthy volt az egyedüli "prominens magyar aki vonzónak minősült valamennyi jobboldali tömörülésnek és ezért ő volt közöttük a kapcsolat és kompromisszum." Bencsik álláspontját alátámasztja az, hogy Horthy kétszer is (1928-ban és 1935-ben) segített kibékíteni a konzervatív és radikális jobboldal legprominensebb és egymással harcoló képviselőit, Bethlent és Gömböst.

A kormányzónak és az egész rendszernek a legsúlyosabb politikai-gazdasági hibája miatt lassan, időnként láthatatlanul a radikálisok elmarták a királyság stabilitását. Egészen 1945-ig Magyarország lényegében még feudális állam maradt ahol a vidéken a nagybirtokosok uralkodtak a parasztok felett. Érdemi földreform nem történt a Horthy rendszer alatt és a reform intézkedéseket leghangosabban a nemzeti szocialista és fasiszta pártok követelték. Így voltak képesek országszerte mozgósítani, és a népszerűségüket növelni az egyszerű parasztsággal. A nehézségeket, a társadalmi problémákat és a elégedetlenséget általában a szélsőséges pártok használják ki saját megerősítésük érdekében. Pontosan ez történt Magyarországon ahol egyre nagyobb hatalma lett a szélsőséges oldalnak a kisközéposztály és a parasztság köreiben. A helyzet csak súlyosabbá vált azzal, hogy a hadsereg parancsnokságában nagy számban voltak a német és a fasiszta rendszer szimpatizánsai. Így Horthy Miklós és a kormány hatalma a hadsereg tisztikar felett lényegében meggyengült. A Hadsereg vezetői, mint például Werth Henrik, nehezen tűrték a politikai megegyezéseket, kompromisszumokat és kevés türelmük volt a normális politikai folyamotokhoz

Az 1930-as évek második felében az európai helyzet lényegében megváltozott. Hitler birodalma egészen Magyarország határaihoz ért amikor 1938. március 13-án bevonult Ausztriába. Az Anschluss éreztette hatását a magyar politikában, és egyre többen tartottak attól, hogy Hitler Magyarországot is elfoglalja. Horthy azonban továbbra is hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kötelezi el magát egyik oldal mellett sem. Sakymster idézi Horthy felindultsággal teli válaszát 1938-ban arra a kérdésre, hogy mit csinál ha Németország megtámadja Magyarországot. Horthy ezt felelte: "Az utolsó gödörig fogunk ellenük harcolni és elkezdünk egy európai háborút!"

Persze ma már tudjuk, hogy Hitler megelégedett azzal, ha a magyar kormány németbaráti politikát folytat és hogy ha gazdaságilag és hadseregével is támogatja a Führer törekvéseit. Csak éppen Horthy nem kívánta elkötelezni magát egyik oldal mellett sem és így a II. Világháború alatt folyamatosan próbálta kapcsolatait megorizni mind a németekkel mind az angolokkal. E taktika nehezen volt tartható miután 1941-ben Magyarország átengedte vonulni területén Hitler csapatait, hogy megtámadják Jugoszláviát. Ez a döntés amely Teleki Pál öngyilkosságához vezetett Magyarország Angliával való viszonyát is megnehezítette hiszen az angol kormány egyértelműen elitélt bármilyen tervet amely a jelenlegi Jugoszlávia felszámolásához vezetne. Horthy Németországgal való együttműködését Bencsik azzal magyarázza, hogy a kormányzó valóban mindig is affinitással volt a németek iránt és a szovjetek kommunizmusát sokkal nagyobb veszélynek tartotta mint a nemzetiszocializmust. Bencsik hangsúlyozza, hogy a német kultúra "mély hatással" volt a kormányzóra akkor is ha a nácizmussal nem értett egyet.

Kállay Miklós miniszterelnöksége alatt (1942-44) újra felbukkant az a kettős játszma amivel Magyarország azt kívánta elérni, hogy egyszerre a németek és a szövetségesek kedvébe járjon. Erre a taktikára természetesen Bárdossy miniszterelnöksége alatt nem volt lehetőség. Ha Horthy azt hitte, hogy ez tartható stratégia volt, akkor alulbecsülte Hitlert és a nyugatot is. Hitler annyira figyelmes volt, hogy belátta a magyar kormány már nem volt beszámítható. Így 1944. március 15-én a németek megszállták Magyarországot. Kállay helyére a berlini magyar nagykövet, Sztójay Döme került. A Sztójay kormány együttműködésével Adolf Eichmann is képes volt megkezdeni a vidéki zsidóság deportálását. Ez a folyamat gyorsiramban elkezdődött és 1944 június végére már 400,000 zsidót hurcoltak el haláltáborokba.

Bencsik szerint Horthy részben el volt szigetelve és vissza is vonult a politikai arénából mivel őt "megviselte a németek árulása és saját tehetetlensége..." Nehéz tudni, hogy mennyit is tudott Horthy a deportálásokról, de annyi bizonyos, hallotta a nyugati és a vatikáni figyelmeztetéseket. Amikor végre meggyőződött arról, hogy mi megy végbe országában, és amikor megrendült a hite a németekben, így reagált a kormányzó: "ilyen disznóságot még nem látott a világ, lesz ami lesz, azonnal le kell állítani a deportálásokat." A legmeglepőbb az, hogy Eichmann és Veesenmazer tevékenységeit le is állította. Itt álljunk meg egy pillanatra és tegyük összefüggésbe Horthy döntését. Egy hetvenötéves öregemberről van szó, aki egy megszállás alatt lévő ország kormányzója de aki sikeresen szembeszáll a megszálló erőkkel a zsidó kisebbség megmentése érdekében. Csak az a kérdés, hogy miért várt olyan sokáig mielőtt rászánta magát a határozott cselekvésre?

1944 október 15-én véget ért a hosszú Horthy korszak, és a nyilas puccsot követően véget is ért a pragmatikus politizálás. Vereséget szenvedve, a kormányzó örökre búcsút vett hazájától. 1957-ben meghalt emigrációban Portugáliában, messze hazájától idegen világban. A hosszú Horthy korszak, a világháborúk közötti magyar királyság örökre eltűnt a föld színéről.

Sok kérdés marad még válasz nélkül a Horthy korszakról. A történetírásban még nagy hiányosságok vannak. Az egész korszak ellentmondásai és komplexumai is tovább bonyolítják a helyzetet. Szerencsére ma már fennáll a lehetőség, hogy végre Horthy Miklóst úgy értelmezzük mint a magyar történelem szerves része és nem mint egy történelmi folyamattól független jelenség. Ilyen szemszögből állítható, hogy a Horthy korszak egy átmeneti időszak volt a XIX. századból a XX századba, a heterogén monarchiából egy független és homogén országgá, a régi világból egy új Európába.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt