A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228

 

A HERCEG DOKTOR
BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ
(1870–1931),

Magyar Krónika,
2014. július 5.

 


A szöveget és annak digitalizálását ellenőrizte: Gazda István
Köpcsény, márc. 13.


(A Világ kiküldött tudósítójától) A pozsonyi országutat végtelenségbe futó rónák szegélyezik.
Sehol domb vagy erdő. Mindenütt a nedvességben csillogó fekete termő föld. Az országúton apró paraszt-lovak poroszkálnak, a bakon peckes orosz tartja a gyeplőszárat. Messze a ködben a pozsonyi vár csonka tornyai látszanak s olyannak tűnnek, mintha az égből csüngne a négy kopár fal...
Az út szélén a ligetfalusi barakktábor, K.u.K. Rervespital. Itt tüdőbetegeket ápolnak. Néhány apró ház, valahol a messzeségben sok-sok gyárkémény. Azután megint rónák, a fekete gazdag föld...
Egy kis temető következik. Csendes, falusi, zsúfolt temető, amelyben most is sírgödröket ásnak. (...) Egy szakasz katona sortüzet ad, a tábori pap halk imádságot mormol, s a gödörre rátolják a földet...
Kis hídon keresztül befut az országút Köpcsénybe. Köpcsény nagyközség, de olyan,
mint egy apró, fehérre meszelt város. A falakon zöld zsalugáterek s mögöttük csipkés
függönyök. Minden ablakon van függöny. Ezen a kis falun a jólét, a tisztaság, a fekete
termőföldek gazdagsága ragyog keresztül. Van állami iskolája, apró boltocskái, kávéháza, sok fogadója. Egy kicsiny parasztházon emléktábla hirdeti, hogy ott született Joachim József, a kamarazene nagy művelője. Van kórháza, patikája, gyermekotthona s a körorvosa – herceg.
*
A Gróf Batthyány László-utca apró házai között egyemeletes csinos épület áll. A homlokán ez
a felírás: Dr. Batthyány László gróf Magánkórháza
A kapu mellett két kis tábla. Az egyiken ennyi:
A háború tartamára a Vöröskereszt szolgálatában áll
A másikon:
Rendelés 10–12-ig

Néhány lépcsőfok vezet fel a kórházépületbe. A folyosó kövezete frissen sikált, a falak
hófehérek. Ragyogó tisztaság. A földszinten van az orvosi rendelő, az ambulancia, az
emeleten – a fő épületben és két szárnyán – a kórtermek.
Az utcán parasztszekerek állanak. A környék falvaiból jöttek a betegek – többnyire
szembetegek – orvosi vizitre. Az operációs asztal előtt fehérköpenyű doktor: dr. Batthyány László herceg. A műtét alatt magas, arisztokratikus tartású hölgy segédkezik: a hercegné. A herceg maga operál, s egyedüli asszisztense a hercegné. Ez alatt az emeleten sorra járja a betegek ágyát dr. Lindhold Edmond, a herceg segédorvosa. Itt fönn hatvankét sebesült katona

Forrás: A herceg doktor. = Világ, 1917. márc. 14. p. 6.
fekszik, a legnagyobb részük köpcsényi és környékbeli.
A legtöbb a herceg uradalmairól való.
A herceg cselédei. Így mondják maguk.
Végtelen nagy a csönd. Minden halkan történik. Lindhold Edmond dr. leveszi a kötést
és új kötést tesz helyére. Lenn, a műtőterem előtt türelmesen várakoznak a falusiak.
– De’ Princ selbst hat mi’ operiert! – mondja büszkén egy bekötött szemű svábparaszt. –
És a princesszin maga tette fel a kötést...
A többiek mosolyognak, bólogatnak.
– Ja, ja... – mormolják halkan.
Fogy az apró szekér. Egy óra van. A külső, bejáró betegek lassan elszállingóznak. A
tiszta, tágas konyhán a szakácsnők készülődnek az ebédhez. Néhány lábadozó sebesült lézeng a folyosókon; szinte lábujjhegyen mennek. Mátyus Antal, aki belső cseléd volt a hercegnél, míg katonának nem vitték, Kiss Józsival, a verterrel évődik.Ők ketten magyarok itt, németek és tótok között, azért tréfálkoznak.
Előáll az autó. A hercegi doktor, a hercegné és a segédorvos a kastélyba mennek.
Pirosarcú cselédek takarítják a termeket. Egy pillantás az ambulanciába: a legmodernebb klinika berendezése. Az orvosi műszerek Bécsből jönnek, s ha új műszer kerül forgalomba, a következő napon itt van már ebben a csendes faluban...
Az udvaron építkeznek. Új szárnyat építenek a kórházhoz. Tavasszal ez is elkészül, s
akkor száz sebesült katonát lehet elhelyezni herceg Batthyány-Strattmann dr. klinikáján.
Tizenhat évvel ezelőtt nyitotta meg gróf Batthyány László szemklinikáját és kórházát.
Addig a kastélyban rendelt, szegény emberek jártak hozzá, kiknek orvosra orvosságra sem tellett. A gróf gyógyította őket s pénzt adott nekik. (...)
A szemészetben teljes tökéletességre képezte ki magát, s amikor már mint diplomás
doktor tért vissza Bécsből Köpcsénybe, a Csallóköz szembetegei mind őt látogatták. Ez a nagy pacientúra adta azt a nemes elhatározást, hogy kórházat építsen s benne szemklinikát létesítsen. Köpcsény tehát ma az egyetlen község az országban, amelynek kórháza van. Az orvosi teendőket a gróf, korházában teljesen maga látta el. Amikor kitört a háború, nagyszerűen felszerelt klinikát felajánlotta a Vöröskeresztnek. A kórház berendezése teljesen modern, vízvezetéke, csatornája és villanyvilágítása is van. Egy elrekesztett kicsiny faluban...
*
Alig száz lépés a Gróf Batthyány László utcán, az úthajlásnál rácsos, nemes verésűkapu. A kastély. Elöl hatalmas park, tele szobrokkal. A kastély erkélye előtt két márványoroszlán. Sok ajtó. Futkosó cselédek. Egy paraszt jön valami ügyes-bajos dolgában. Zárt folyosó. A folyosó első ajtaján tábla:
Ambulancia
. A másik ajtó mellett falba épített márványtáblácska:
Med. un. dr. Batthyány László gróf
Ez volt a herceg régi rendelője. Most a gazdasági hivatal van itt. Az egyik terem a titkárja:
Dunai Mór irodája, a másik az uradalmi tiszteké. Hatalmas termetű főerdész referál éppen, két másik uradalmi tisztviselő a nagy könyvekben jegyezget.
Aztán zárt, pompás folyosók. A kastélynak 23 szobája van, mind lakott. A kastélyban
tizenhárom női és négy férficseléd teljesít szolgálatot.
A herceg középtermetű, szerény külsejű úr. Arckifejezésében van valami a tudóséból és
a főúréból. Ruházata egyszerű . Vidámkedélyű, a parasztokkal, akik a csatakos utakon
szeretettel köszöntik, sokszor elbeszélget. Egyébként zárkózott természetű
. A környékbeli intelligenciával nem igen értekezik. Gyakori vendég Frigyes főherceg pozsonyi palotájában s sokszor látja vendégül Eszterházy herceget. Délelőtt dolgozik, délután pihen. Azután könyvtárszobájában továbbképzi magát az orvostudományban. Maga tudományos kutatásokkal nem ér rá foglalkozni, de minden orvosi felfedezést figyelemmel kísér. A szemészeti tapasztalatairól néhány cikket írt különböző orvosi szaklapokban.
Meleg családi életet él. Minden szabad idejét családja körében tölti. A hercegné
született Mária Terézia Coreth von Starkenberg, egy nyugalmazott bécsi tábornok leánya. Tíz gyermeke van. A legidősebb, Ödön,2 tizenhat éves, a legifjabbak, Ferenc és Franciska, ikertestvérek, alig három esztendősek. Ödön herceg nevelője Horváth Lajos szentszéki ülnök, prépost. A gyermekeké Surina Teréz kassai tanítónő és Mademoiselle Gregel francia hölgy. A herceg rendkívül vallásos. Templomba mindennap eljár. (...)
1914. okt. 29-én meghalt Batthyány Ödön herceg, Strattmann grófja. Vele ez az ág kihalt. Akkor Batthyány Lászlóra szállt a hercegség s vele a körmendi 5 hatalmas hitbizomány. Birtokai három vármegyét érintenek, de a különböző uradalmakat bérbe adta, hogy teljesen betegeinek élhessen.
*
A herceg a háború kitörésével új terhet vállalt. Dr. Krug Béla körorvos – idő
közben orosz fogságba jutott – bevonult katonának. Azóta a herceg látja el a körorvosi teendőket. Három község: Köpcsény, Lajtakörtvélyes és Nemesvölgy betegeit sokáig minden segítség nélkül egymaga kezelte. Akárhányszor megtörtént, hogy éjjel felkeltették, s súlyos beteghez hívták.
Egy pillanat alatt autójában ült s kirobogott a beteghez.
Később, a fokozódó kórházi munka és a nagy pacientúra szükségessé tette, hogy
orvossegédet vegyen maga mellé. Másfél év óta segédje Lindhold doktor, egy szőke, kellemes arcú svéd orvos, de a súlyos beteghez most is –ha éjjel is – maga a herceg látogat el, s ha operációs beavatkozásra van szükség, azt sohase bízza segédjére.
*
A kórház háta mögött csinos földszintes épület áll. Ez a gyermekotthon, amelyet a hercegné létesített. Szeptemberben nyitotta meg, s azóta huszonkét apátlan csecsemőt gondoznak benne. Két bécsi gondozónő és kis cselédség ápolja a huszonkét apróságot. Tiszta termecskékben hófehér rácsos ringó ágyak, gőgicsélés, csacsogás, – huszonkét apátlan árva boldog otthona.
Ez is Köpcsényben van. (...)


az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.